ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
คู่มือประชาชน พลเมืองคุณภาพ 2565
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีบุคคลธรรมดา
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การรับชำระภาษีป้าย
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยพิการ
การขออนุญาตใช้น้ำประปา
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่กรณีบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนกรณีบุคคลธรรมดา
การขอใบอนุญาตตั้งตลาด
การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การรับชำระภาษีโรงเรอนและที่ดิน
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการการับทำการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

facebook